Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Blog

  Academynet
  20/01/2018
  Μη κατηγοριοποιημένο Χωρίς σχόλια

  Μορφοποίηση – Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος Α)

  Μορφοποίηση – Βιβλιογραφικές Αναφορές (Μέρος Α)

  Κατά τη μορφοποίση της φοιτητικής σας εργασίας να προσέχετε τα ακόλουθα:

  • Όλες οι εικόνες, σχεδιαγράμματα, πίνακες, γραφήματα, είτε παρατίθενται στο κείμενο είτε στο παράρτημα, πρέπει να φέρουν λεζάντα. Το μέγεθος γραμματοσειράς πρέπει να είναι 10 ή 11 pt και να υπάρχει αρίθμηση τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αρίθμηση του Πίνακα, εικόνας κλπ. καθώς και ο τίτλος τους πρέπει να εμφανίζονται µε έντονη γραφή (bold).
  • Στους πίνακες να αναγράφετε τον τίτλο πάνω από τον πίνακα (πχ. Πίνακας1 Swot analysis της Green Cola). Ωστόσο, στις εικόνες να αναγράφετε τον τίτλο (Εικόνα 2.1 Δείκτης μεταβλητότητας του Α.Ε.Π.) κάτω από την εικόνα. Το ίδιο ισχύει και στα διαγράμματα και τα σχήματα στα οποία η λεζάντα (Σχήμα 4.1, Διάγραμμα 2.3) παρατίθενται κάτω από το σχήμα/διάγραμμα. Στην περίπτωση της παράθεσης ενός πίνακα αναγράφετε τη λεζάντα με έντονα πεζά γράμματα με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο. Παράδειγμα: Γράφετε Πίνακας 2.3 και από κάτω γράφετε τον τίτλο του πίνακα (π.χ. Swot analysis της Green Cola) και χωρίς τελεία στο τέλος του τίτλου.  Επισημαίνεται να εφαρμόζετε στοίχιση στο κέντρο και μονό διάστημα. Ακριβώς κάτω από τον πίνακα, με μονό διάστημα, αναγράφετε: Πηγή: Συγγραφέας (έτος) ή Διεύθυνση Διαδικτυακού Τόπου.
  • Κάτω από τα διαγράμματα, εικόνες, σχήματα κλπ.- με μονό διάστημα – παραθέτετε την πηγή αναγράφοντας τη λέξη Πηγή με άνω κάτω τελεία και μετά τα πλήρη στοιχεία της πηγής ως εξής: Πηγή: Συγγραφέας (έτος) ή Διεύθυνση Διαδικτυακού Τόπου. Στη συνέχεια, κάτω από την πηγή αναγράφετε την αρίθμηση των σχημάτων, διαγραμμάτων, εικόνων κλπ.  με έντονα πεζά γράμματα με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο (π.χ. Σχήμα 4.1) και δεξιά της αρίθμησης αναγράφετε τον τίτλο του διαγράμματος, σχήματος, εικόνας κλπ. με έντονα πεζά γράμματα με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και χωρίς τελεία στο τέλος του τίτλου. Παράδειγμα: Σχήμα 4.1 Ανάλυση χρονολογικών σειρών

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τίτλος στους πίνακες να παρατίθεται κάτω από την αρίθμηση του πίνακα, σε ξεχωριστή δηλαδή γραμμή. Ωστόσο, στα σχήματα, διαγράμματα, εικόνες κλπ. ο τίτλος να παρατίθεται στην ίδια γραμμή με την αρίθμηση.

  Share this...
  Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter

  Σχόλιο