Πάτησε Enter

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πάτησε Enter

  Ερευνητικές Προτάσεις

  ACADEMYNET

  Ερευνητικές Προτάσεις Research Proposal

  Ερευνητικές Προτάσεις Research Proposal – Ελλάδας, Εξωτερικού, Ανοιχτά Πανεπιστήμια ΕΑΠ – ΑΠΚΥ

  Στις ερευνητικές προτάσεις ο φοιτητής καλείται να περιγράψει συνοπτικώς τον σκοπό της έρευνας, τη σημασία της και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Η συγγραφή της ερευνητικής πρότασης αποτελεί πολύ σημαντικό στάδιο για τη μετέπειτα υλοποίηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Θεωρείται υψίστης σημασίας, διότι καλύπτονται τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θα αναλυθούν και θα τεκμηριωθούν εκτενέστερα κατά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Επομένως, πρέπει να πραγματοποιηθεί διεξοδική έρευνα της βιβλιογραφίας, ώστε το συντασσόμενο προσχέδιο να είναι πλήρως εμπεριστατωμένο. Αξίζει να επισημανθεί ότι η θεματική ενότητα της υποβαλλόμενης ερευνητικής πρότασης, που θα επιλεχθεί από τον φοιτητή, πρέπει να είναι συγγενής ή συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής. Ωστόσο, αν η ερευνητική πρόταση δεν είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη ενδέχεται να απορριφθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή.

  Η Academynet, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει η ερευνητική πρόταση για τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας. Για τον λόγο αυτό επέλεξε τους καθηγητές της με αυστηρά κριτήρια, ώστε να σας παράσχουν ακαδημαϊκή υποστήριξη. Επομένως, η ακαδημαϊκή τους αριστεία αποτελεί εγγύηση για μια ποιοτική και επιτυχή υποστήριξη στη συγγραφή της ερευνητικής σας πρότασης.

  Το υψηλά εξειδικευμένο και καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό της Academynet δίνει εγγυήσεις:

  • Στην τήρηση των επιστημονικών κανόνων και οδηγιών για τη συγγραφή και παρουσίαση της ερευνητικής σας πρότασης
  • Στην τήρηση της προθεσμίας της τελικής παράδοσης και των τμηματικών παραδόσεων
  • Στην πραγματοποίηση διορθώσεων της ερευνητικής σας πρότασης με βάση τις υποδείξεις του καθηγητή σας
  • Στην αποφυγή λογοκλοπής
  • Στη μοναδικότητα του έργου σας το οποίο δεν αποτελεί προϊόν αντιγραμμένης εργασίας
  • Στην εποικοδομητική και ποιοτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου σας
  • Στην ταχύτατη εξυπηρέτηση και στην άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα σας έως ότου να ολοκληρωθεί η εργασία σας

  Η Academynet κάνει Ακαδημαϊκή Δουλειά και δίνει εγγυήσεις για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

  Επίσης η Academynet πρωτοπορεί και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς την τιμή που θα πληρώσετε καθώς και τον καθηγητή της αρεσκείας σας.